Generalforsamling

. . . . . . . . . .

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. $ 4. På valg er:
  • Barbara Mai (Ønsker ikke genvalg)
  • Johnny Christensen (Ønsker ikke genvalg)
  • Gunnar Poulsen (Ønsker ikke genvalg)
 6. Valg af suppleant. På valg er:
  • Lis Carstensen (Villig til genvalg)
 7. Valg af revisor. På valg er:
  • Jens Herborg (Villig til genvalg)
 8. Fremlæggelse af budget og det årlige kontingent
 9. Eventuelt

   
  Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde

Referat af generalforsamlingen
mandag den 6. marts 2017 i Lindeværftet

 1. Valg af dirigent: Hans Peter Rasmussen blev foreslået og valgt.

 2. Formandens beretning: Fenger fremlagde sin beretning for aktiviteter og
  skelsættende begivenheder i 2016. Beretningen blev vedtaget og vil blive
  udsendt med næste nyhedsbrev. (kan ses her).

 3. Fremlæggelse af regnskab: John fremlagde på vegne af Sonja årets
  reviderede regnskab, som udviser et pænt overskud på 20.049kr. Der har været
  fremgang i opbakning til aktiviteter og sejladser, ligesom besøgstallet er steget
  pænt. Laugets samlede aktiver lander på 206.195, når værdi af ejendom
  medregnes. Af tilskud til bygning af Bjørkebåden, ydet af Traugott Møllers
  fond, er forbrugt 10.331kr og der resterer således 4.669kr. Særskilt afregnet.
  Regnskabet vedtaget.  (regnskab1, regnskab2 og status).

 4. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4. På valg var: Barbara Mai (ønsker
  ikke genvalg), Johnny Christensen (ønsker ikke genvalg), Gunnar Poulsen
  (ønsker ikke genvalg). På mødet blev som kandidater foreslået: Arne
  Ljhungmann, Ib og Charlotte, som alle takkede ja og blev valgt.
  Konstitueringen kan ses i Kontakt.

 6. Valg af supleant. På valg er Lis Carstensen (villig til genvalg). Lis blev
  valgt.

 7. Valg af revisor. På valg er Jens Herborg (villig til genvalg). Valgt igen.

 8. Fremlæggelse af budget og det årlige kontingent: Det fremlagte budget
  blev vedtaget ligesom forslag om fastholdelse af kontingentet på 150kr. (kan ses her).

 9. Eventuelt: Her blev mindet om de fire sejladser, som er planlagt for den
  kommende sommer, og hvor sikkerhed til søs, »itaktpadling« og hverv som
  styrmand, rorgænger kan øves af flere.

Efter mødet kaffe/te og lækker kage. Tak for det og for Oplæg om Bjørkebåden,
som så småt er ved at tage form - men som gerne søger flere hænder til udhuling
af båden.
Ref. Lisbeth