Nyhedsbrev

 • April 2017
 •  22. årgang
 • Nr. 2

Generalforsamlingen mandag den 6. marts 2017

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. H.P. Rasmussen blev valgt.
 2. Formandens beretning. (se nedenfor) blev godkendt.
 3. Fremlæggelse af regnskab, som blev godkendt.
 4. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4. Valgt blev:
  • Arne Lhjungmann Pedersen.
  • Charlotte Jervelund.
  • Ib Stolberg-Rohr.
 6. Valg af suppleant. På valg er
  • Lis Carstensen. Genvalgt.
 7. Valg af revisor. På valg er
  • Jens Herborg. Genvalgt.
 8. Fremlæggelse af budget og det årlige kontingent. Kontingent er uforandret.
 9. Eventuelt.

Beretning for året 2016

Påskeudstilling

I lighed med de forrige år bidrog Hjortspringbådens Laug til påskeudstillingen 2016.I år udstillede

Søvang-gruppen i Lindeværftet. Den består af Elsebeth Bladt Foght, Sonja Müller Thomsen, Olga Jessen og

Karen Bech. Nogle af Laugets medlemmer demonstrerede forskelligt håndværk. Antallet af besøgende var

164 voksne og 15 børn. Påskeudstillingens gæster betaler ikke entre, men vi får udbredt kendskabet til vores

laug og vi får formidlet viden om Hjortspringfundet og om båden.

Björkebåden

Det indledende arbejde med det nye projekt bestod i at bearbejde og udspænde en mindre stamme. 

Erfaringen var, at det er vigtigt at sikre, at der er den rigtige godstykkelse overalt i den udhulede stamme, hvilket ikke helt lykkedes. Ved udspændingen over varme opstod der revner i træet.
Vi har nu anskaffet en stamme, som er stor nok til den endelige udgave af båden. Arbejdet med at tildanne den er i gang.

Jubilæum

Den 3. juni var det 25 år siden, at den stiftende generalforsamling blev afholdt. Det blev fejret med et arrangement, hvor man samledes om aktiviteter på plænen foran Lindeværftet. Derefter var der middag i værftets sal. Der deltog 40 medlemmer.

Det nye rorsystem

I vinterens løb blev der udviklet et nyt rorsystem. Det blev afprøvet en tirsdag aften i begyndelsen af juni måned. Forsøget faldt heldigt ud, men der viste sig at være mulighed for et par små forbedringer, som efterfølgende blev udført. Samtidigt med, at båden var i vandet, blev det forsøgt at slæbe Tilia efter en mindre jolle med påhængsmotor. Det viste sig at være langt bedre end sidste år, hvor Tilia blev slæbt efter en stor sejlbåd, som ikke kunne gå ind på lavt vand. Efter disse to forsøg følte vi os godt rustede til at sejle Tilia til arrangementet ved Sottrup Skov.

Alssund Historiske Skibslaug

I lighed med 2015 blev der også i året 2016 afholdt et fælles træf for Hjortspringbådens Laug, Nydambådens Laug og Sebbe Als. Det foregik i lighed med sidste år ved Sottrup Skov. På grundlag af de indgåede erfaringer blev det det dog besluttet kun at afholde arrangementet i to dage, nemlig i weekenden den 30. og 31. juli 2016. Foruden skibene fra de tre laug var der gæstebesøg af Freya Byrding, Dette skib er en kopi af et af skibene fra Skuldelev og er hjemmehørende i Hejlsminde. Vejret i denne weekend var pænt og Tilia fik gennemført en del sejladser med gæster, som forinden var blevet medlemmer af vort laug. Der foreligger ingen opgørelse om besøgstallet ved dette arrangement. Men det skønnes, at der var færre besøgende end der var sidste år. Der er her taget hensyn til, at det kun foregik over to dage mod fem dage sidste år. Sejladsen med Tilia til og fra Sottrup skov foregik uden problemer.

Historisk dag ved slottet

Den anden weekend i august var der i lighed med tidligere år Historisk Dag ved Nordborg Slot. Tilia var på vandet 4 gange med både gamle og nye medlemmer.

Als Fjord dagen

Dagen fandt sted lørdag den 3. september for første gang. Formålet var at vise de mange aktiviteter, som findes i området omkring Als Fjord. Da Tilia havde været i vandet flere gange i sommerens løb valgte vi at deltage på land med informationer om Tilia og om vores nye projekt: Bjørkebåden. Trods mange andre aktiviteter var der mange gæster, som besøgte vores stand og vi fik opfyldt vores formål om at udbrede kendskabet til Hjortspringfundet og båden.

Husflidsudstillingen

Husflidsudstillingen på Sønderborg slot fandt i år sted i dagene den 22. og 23. oktober. Vi udstillede stævnstykket og den lille kopi af Bjørkebåden. Desuden var der et godt udvalg af vores håndarbejde, hvoraf meget blev solgt til de mange interesserede gæster.

Gule ærter

Ved årets sidste medlemsmøde på den første mandag i december blev der traditionen tro serveret gule ærter. 50 personer deltog, hvilket er det største antal nogensinde. Det blev som sædvanligt til nogle hyggelige timer med godt samvær.

Besøg i Lindeværftet

I året 2016 har 829 personer besøgt Lindeværftet. Året før var der tale om 657, så der er tale om en pæn fremgang. En medvirkende årsag til dette er sikkert, at vi ud over at have åbent lørdage om eftermiddagen i sommersæsonen nu også har haft åbent tirsdage om eftermiddagen. Det har været muligt fordi der har været tilstrækkeligt mange medlemmer, som har været villige til at påtage sig de ekstra vagter.

Vintersejlads

I november måned fik vi en henvendelse fra Danmarks Radio om muligheden for en sejlads med Tilia. Formålet var at lave fjernsynsoptagelser, der skulle vise episoder fra oldtidens Danmark. Til dette formål havde man brug for optagelser med en kopi af et oldtidsfartøj, og valget var faldet på Tilia. Det skulle foregå i januar måned. Vi var noget forbeholdne over for udsigten til sejlads om vinteren. Men vi indvilligede i at forelægge muligheden under medlemsmødet i december, og det viste sig, at der var mange medlemmer, som syntes, at det kunne være en god ide. Valbjørn tilbød at være tovholder på projektet. Alle enkeltheder blev forhandlet på plads og sejladsen blev fastsat til at finde sted lørdag den 7. januar. Det viste sig dog, at perioden forinden var meget kold og på dagen var der is ved bredden af Dyvig. Sejladsen måtte derfor aflyses. Den næste mulighed var lørdag den 21. januar. Denne dag oprandt med det perfekte vejr til sejladsen. Forinden var DR ankommet med flere biler, der medbragte personale og skuespillere. Om morgenen blev de af vores medlemmer, som skulle sejle, samt skuespillere og statister fra DR iklædt varme kopier af bronzealderdragter. Der blev gennemført to sejladser og DR fik nogle gode optagelser. De folk, som padlede, kunne nok holde varmen. Det var nok ikke helt tilfældet for kaptajnen, rorgængeren og trommeslageren, som ikke bevægede sig nævneværdigt. Alt i alt var det for os som laugsmedlemmer en stor oplevelse. Vi har dog ingen planer om at foretage vintersejladser fremover.

Tak

Vi har i i det forløbne år deltaget i en del arrangementer og haft mange besøgende i Lindeværftet. Det har alt samen bidraget til at udbrede kendskabet til Hjortspringfundet og båden. Det har kun kunnet lade sig gøre ved en stor indsats fra laugets medlemmer. En stor tak skal hermed lyde for det.

N. P. Fenger 


Opdateret: 2017-04-24 00:21:58.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.