Nyhedsbrev

  • Februar 2018
  •  23. årgang
  • Nr. 1

21. januar 2017Her, den 21. januar 2018 sidder jeg og kigger ud over Dyvig, solrigt og uden vind er det. Vandet spejler de træbevoksede skrænter, der omgiver vigen og jeg tænker tilbage på året før, den 21. januar, 2017, dagen hvor  vi, Hjortspringbådens Laug, sammen med Dan­marks Radio deltog i optagelsen til nogle indslag i ”Hi­storien om Danmark, Bronzealderen”.
Et tilsvarende vejr var det den dag, en gunstig situation for sejlads i det kolde vand. Og koldt var det, så­vel i vandet som i luften.

Forberedelser

Inspiration fra den 21. januar 2017.
Inspiration fra den 21. januar 2017.
Maleri: Knud V. Valbjørn

Kulden, den bringer os tilbage til månederne før, der hvor DR henvendte sig til os for at foreslå, at vi skulle deltage i nogle sejladser med optagelser til ovennævnte udsendelsesrække.
Umiddelbart kunne lauget afvise forslaget, det var for koldt og følgende for farligt (ved en kæntring).
Imidlertid besluttede vi os til at kontakte DR igen, det var jo en enestående mulighed for at profilere vort laug og båd.
I december blev der udformet en kontrakt med DR med en række forbehold, planen blev, at sejladsen skulle foregå 7. januar, subsidiært den 21. januar, af­hængig af vejret, eller slet ikke.
Et par dage før den 7. januar mødtes et par med­lemmer for at vurdere situationen. Der lå et tyndt islag over store dele af vigen, så vi måtte aflyse sejladsen.
Såvel før som efter 7. januar blev der fortsat afholdt en række møder på Lindeværftet, hvor mange betæn­keligheder blev luftet, mere eller mindre relevante. Resultatet blev imidlertid, at projektet skulle indeholde en række forbehold, især vedrørende beklædning, redningsfartøj og sejlplan (vanddybden ikke over 1 m).
Et par dage før 21. januar viste vejrmeldingen ideelt vejr såvel vind som temperatur, så vi informerede DR om muligheden for gennemførelse den 21.
Dagen før, sent eftermiddag, ankom kortegen, kan man næsten kalde antallet af biler, med fotografer, in­struktør, påklædere og hvad ved jeg.
Efter en kort introduktion på Lindeværftet kørte vi ned til Dyvig, så på forholdene såvel vand, bro som Deut­sche Ruderverein Norderhardes klubhus, som roklubben havde stillet til rådighed for iklædning mm.

Sejldagen

Tilia søsættes af kajakklubbens medlemmer.
Tilia søsættes af kajakklubbens medlemmer.
Foto: Thomas Roger Henrichsen, DR

Vi, der havde meldt os til aktiviteten, 16 som besætn­ingsmedlemmer, et antal ”bolværksmatroser”, und­skyld udtrykket, og senere nogle medlemmer der ville tage sig af forplejningen, en planlagt middag på Lin­deværftet som afslutning på dagen, mødte op dels på Lindeværftet for at bringe Tilia ned til Dyvig og dels i roklubben for at blive iklædt.
Påklæderne var klar og i løbet nogle timer var besæt­ningsmedlemmerne gjort ukendelige med kof­ter, pelse og huer samt sminke.

Besætning og statister stiger ombord.
Besætning og statister stiger ombord.
Foto: Henry Stefansen.

Tilia var ankommet, hun blev søsat og bugseret hen til roklubbens bro af nogle medlemmer af kajak​klub​b­en.
Også Lars Mikkelsen, den gennemgående komment­ator i hele ”Historien om Danmark” serien var dukket op, interesseret i alt omkring sig og og me­get snakken­de, mens forberedelserne fandt sted.
Første sejlads startede vel omkring 10:30, formålet var at filme båden udefra. Ud over de 16 laugsmedlem­mer var der 4 statister, hyret af DR.

Tilia i Bronzealderen.
Tilia i Bronzealderen.
Foto: Thomas Roger Henrichsen, DR

Fo­tografen sejlede med i brandvæsenets redningsbåd. Ihukommen­de de mange bekymringer måtte jeg som korresponderende reder fortælle kaptajnen, at sejladsen kun kunne finde sted langs østkysten af Dyvig, på lavt vand. Vi tog da også en tur der frem og tilbage, vandet var blankt og vinden nær nul, stabiliteten var overbevisende god. Vel baseret herpå styrede kaptajnen Tilia tværs over vi­gen til området vest for badehotellet, et betydeligt rigtige­re sted at filme på grund af den ube­byggede bag­grund. Et godt valg og i overensstem­melse med en kaptajns myndighed, så snart et skib havde havde ka­stet los (jeg var med, ikke som reder men som trom­meslager).
Efter en times sejlads (uden at vi frøs) landede vi og fik en skål god suppe (hvad den var, ved jeg ikke men godt smagte den og varm var den).
Efter pausen entrede vi igen ombord, denne gang med Lars Mikkelsen, en fotograf og en lydtekni­ker. Endnu engang sejlede vi hen vest for badehotellet og der blev optaget en række indenbords film med til­hørende Lars Mikkelsen kommentarer.

Skuespillere, statister og besætning.
Skuespillere, statister og besætning.
Foto: Thomas Roger Henrichsen, DR

Efter en times sejlads landede vi ved broen, hvor Tilia blev losset for sine store mængder af pelsværk og andet udstyr. Mandskabet blev opstillet til fotografe­ring.
Båden blev ført hen til ophalerstedet, sat på vognen og rullet op mod Lindeværftet. Lars Mikkelsen deltog aktivt i disse aktiviteter.
På Lindeværftet var der dækket op til et måltid, vi havde arrangeret en glimrende skipperlabskovs og DR-folkene havde også arrangeret et koldt bord (for en sik­kerheds skyld, de vidste jo ikke om de indfødtes mad kunne spises). Vores mad blev nu en succes, flere ville have opskriften.

Det blev en god dag

Afslutning og noget mere

"Egtvedpigen", Anni Brøgger i Silkeborg.
"Egtvedpigen", Anni Brøgger i Silkeborg.
Foto: Lauget

Ja, det blev en god dag som så mange andre gode dage, hvor vi fremviste vor ”guldskat” for et bredere pu­blikum.
Vi husker besøget i Silkeborg, hvor vi, inviteret af museet der i anledning af Tollundmandens 50 års gen­fødselsdag, sejlede på Gu­denåen, også sammen med ”Egtvedpigen”.
På Slien. Slesvig Domkirke i baggrunden.

På Slien. Slesvig Domkirke i baggrunden.

Foto: Lauget

Vor udstilling på Gottrup Slot i 10 måneder med sejladser på Sli­en og Kielerkanalen.
Vor deltagelse i en udstilling på museet i Frankfurt am Main.Tilia med admiral, Prins Henrik.

På Slien. Slesvig Domkirke i baggrunden.

Foto: Lauget
Vi sejlede til Augustenborg i anledning af byens 350 års jubilæum, hvor Prins Henrik fik en sejltur.

Og mange andre udensognsaktiviteter, alle med gode oplevelser for de laugsmedlemmer, der deltog og med en betydelig PR-værdi.
PR, ja vor deltagelse i DR-arrangementet gav vel også en del, blandt andet gennem et TV-interview hos Sønderborg lokale TV.

Efter min mening mangler vi blot en udstil­ling på Nationalmuseet (i København, ikke i Aserbajdsjan), hvor Tilia hænger i forhallen i 5 m højde i et par stålwirer, så hun kan ses såvel nedefra som ovenfra fra bal­konen (et par må­neder).
En ædel opgave for bestyrelsen, altså at få ideen godkendt af Nationalmuseet og få skaffet den nødvendi­ge fondsstøtte hertil.
Knud V. Valbjørn

Opdateret: 2018-02-01 17:51:12.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.