Generalforsamling

. . . . . . . . . .

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. $ 4. På valg er:
  • Åse Ditlefsen Ferrão (Villig til genvalg)
  • Lisbeth Simonsen (Villig til genvalg)
  • N. P. Fenger (Villig til genvalg)
  • Sonja Madsen (ønsker ikke genvalg)
 6. Valg af suppleant. På valg er:
  • Christian B. Hansen (Villig til genvalg)
 7. Valg af revisor. På valg er:
  • Hans Peter Rasmussen (Villig til genvalg )
 8. Fremlæggelse af budget og det årlige kontingent
 9. Eventuelt

   
  Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde

Referat af generalforsamlingen
mandag den 5. marts 2018 i Lindeværftet

 1. Valg af dirigent: Jørn Anders Jørgensen blev foreslået og modtog valget.

 2. Formandens beretning: Åse udtrykte glæde over det gode fremmøde til generalforsamlingen  og fremlagde sin beretning.
  Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer (kan ses her).

 3. John Petersen fremlagde på vegne af Sonja regnskabet for 2017, der viser et fint årsresultat på 46.713kr i overskud. Til Bjørkebådens færdiggørelse er der en rest på 3.970kr fra Taugott Møllers Fond. Aktiverne i Lauget er opgjort til (ex. Tilia) 247.208kr. Regnskabet blev godkendt og kan findes udlagt i sin helhed.
  (regnskab1, regnskab2 og status).

 4. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag.

 5. Valg til bestyrelsen: På valg Åse, Lisbeth, Fenger og Sonja (alle modtager genvalg undtagen Sonja). John Petersen blev foreslået og valgt. Øvrige blev genvalgt.
  Konstitueringen kan ses i Kontakt.

 6. Valg af supleant. På valg er C.B. Hansen, som modtog genvalg, mens Lis havde ønsket at trække sig pga arbejdspres. I stedet blev Jørn Anders Jørgensen foreslået og modtog valg.

 7. Valg af revisor. På valg er Hans Peter Rasmussen (villig til genvalg). Valgt igen.

 8. Fremlæggelse af budget og det årlige kontingent: John Petersen fremlagde på vegne af Sonja forslag til budget, med forventet indtægt på 46.150kr og udgifter på 44.350kr. Budgettet blev vedtaget af forsamlingen, ligesom et forslag om at holde kontingent for 2019 på nuværende niveau (150 kr.), (kan ses her).

 9. Eventuelt: Det blev foreslået at undersøge, om lauget kunne få en bedre skiltning udenfor på vejen. Gerne et større skilt. Øvrig drøftelse blev henvist til medlemsmødet efterfølgende.

Referent Lisbeth