Nyhedsbrev

 • Maj 2019
 •  24. årgang
 • Nr. 2

Generalforsamlingen, mandag den 4. marts

Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Knud V. Valbjørn blev valgt
 2. Formandens beretning blev godkendt
 3. Fremlæggelse af regnskab, dette blev godkendt
 4. Behandling af indkomne forslag: der var ingen indkomne forslag
  Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4. På valg er:
  • Arne Lhjungmann Pedersen ønskede ikke genvalg, i stedet blev
   Karl Erik (Kalle) Hansen valgt
  • Charlotte Jervelund. genvalgt
  • Ib Stolberg-Rohr. genvalgt
 6. Valg af suppleant. På valg er
  • Jørn Anders Jørgensen, genvalgt
 7. Valg af revisor. På valg er
  • Jens Herborg, genvalgt
 8. Fremlæggelse af budget og det årlige (2020) kontingent, dette er fortsat 150 kr. pr. år
 9. Eventuelt:
  Der blev stillet spørgsmål til, hvem der var tiltænkt at hjælpe os med behandling af spærene i smedjens loft. Samtidig blev det oplyst, at der nok er behov for endnu en rengøring af de meget støvede lægter, før der sprøjtes. Formanden konstaterede, at smedene så nok måtte efter det endnu engang, evt. med trykluft el. li.

Formandsberetning, Hjortspringbådens laug 2018

Foreningen er blevet gældfri. Vi har i begyndelsen af året indfriet vores gæld til
Sønderborg kommune. Det er dejligt at vide, at der ikke SKAL afdrages, når
vores indtægter er så ustabile som de er.

Vi havde besøg af SVT1 (svensk tv, videnskabsafdeling), som lavede en
heldagsoptagelse af båd og mandskab. De kom kun med to fotografer, så vi
har selv været statister i båden såvel som på land.
De mener ikke, at det er rav alene, som har kunnet skaffe metaller i bronze og
jernalder, men at vore forfædre også på har handlet med slaver.
Til medlemsmødet efter generalforsamlingen vil vi vise klip af udsendelsen.
Og så kan vi jo diskutere vores holdning til denne teori.

Vores besøgstal har været lidt lavere end i 2017 (906) nemlig 839 personer:
127 i påsken, 166 i de tre uger vi havde åben i sommerferien, 29 personer i
efterårsferien, 100 i de øvrige 20 dage vi havde åben og 417 udenfor vores
åbningstider – (15) grupper, som tilmeldte sig direkte.
Der har som altid været pænt salg af husflidsting, og folk er ofte så godt
tilfredse med rundvisningen, så de lægger et ekstra beløb i røret.

Vi har haft sejladser fra Dyvig. Der er mange, som er interesserede i at sejle
med, men desværre ikke så mange fra lauget, så det er svært at oplære nye
rorgængere og kaptajner og få overdraget erfaringerne med at sejle Tila til de
nye. Tilia er vindfølsom, og det er også vanskeligt at styre hende, når der ikke
er fart nok på. Det erfarede vi et par gange på årets sejladser.

Bjørkebåden blev udspændt ved et medlemsmøde, og siden er der arbejdet
videre med båden, både de sidebord der skal sættes på, stævnstykkerne og en
yderligere tilpasning af det udspændte stykke, som nu meget snart er nede på
den ønskede tykkelse. Gruppen mener, at båden kommer i vandet i år, og med
de kræfter der lægges i, er jeg ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes.

I eftersommeren konstaterede vi, at der var borebiller i et spant
(hasselkæppen) forrest i båden.
Det gav lige en gang panik indtil vi havde snakket med en erfaren
insektangrebsdame, som sagde ”ro på” og ”ryd op”.
Ved en grundig oprydning og undersøgelse af Lindeværftet fandt vi ingen
angreb i denne del af huset. Vi fandt ikke andre angreb på Tilia, og fik ros for
den måde hun er behandlet på. Hele bunden er ved at blive grundigt
behandlet, da den var blevet lidt tyndslidt på visse steder. Ligeledes er vores
blanding af harpiks og fedt krakeleret nogle steder, og der bliver arbejdet
med at finde en blanding, som hverken klistrer eller krakelerer.
Men der er angreb i stævnstykket og i flere huggestativer og bukke. De øvrige
angrebne stykker træ blev smidt ud og er nu brændt – og desværre var
skindbåden meget kraftigt angrebet, så den blev også ofret i flammerne.
Når temperaturen kommer op over 10 grader i værkstedet kan spærene over
smedjen og stævnstykket behandles og en ny hasselkæp sættes i.

Der er røget nogle tagplader på taget, og det er gået ud over nogle spær, som
igennem længere tid har været våde. Alt dette skal vi have repareret i år, så vi
undgår større skader.

Tusind tak til alle fremmødte og tak til alle, som troligt møder op hver tirsdag
aften, på de dage, hvor der sejles og de dage, hvor vi har åben eller har
grupper på besøg.

Åse Ditlefsen Ferrão
04.03.2019


Opdateret: 2019-05-02 15:48:19.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.