Nyhedsbrev

  • Maj 2018
  •  23. årgang
  • Nr. 2

At vende med Tilia

Det forekommer nærliggende at man burde kunne vende et fartøj som Tilia ved at padle fremad i den ene side og samtidigt skodde i den modsatte. På den måde fremkommer der et drejende moment. Så burde far­tøjet kunne” vende på en tallerken”. I praksis er det dog en forudsætning for at det kan lade sig gøre med Tilia, at det er næsten vindstille. Det er det sjældent og så viser erfaringen, at det ikke kan lade sig gøre. Problemet opstår, når man har vinden ind på den ene side og ønsker at vende mod vinden, således at man får vinden ind på den anden side. Med sejlskibe kaldes det stagvending. Det blev forsøgt allerede ved de første sejladsforsøg. I medlemsmappen under sektion 8.7 kan man læse Max Vinners rapport med titlen:
Indledende forsøg med kopi af Hjortspringbåden 9/9 til 11/9 1999.
Om sådanne vendinger står der (Citat):

Fremadpadling i den ene side og bagud i den anden: 1 min 23 sec. / går i stå (opgivet). Drejecirkel:
20 m / 0 2
Fremad i den ene side og bagud i den anden hvor padlerne i skoddesiden vender sig på tofterne, så de ser agterud: 1 min 6 sec. / går i stå (opgivet).
Drejecirkel ca. 20 m / 0


Ved en del senere sejladser har det atter været forsøgt at vende Tilia ved hjælp af den beskrevne måde, hver gang med det samme negative resultat.

Forfatteren til denne artikel sejlede i sine drengeår i en lille jolle, som blev roet. Her var det let at manøv­rere båden ved hjælp at årerne. Trak man lidt hårdere med åren i den ene side, drejede båden til den mod­satte side. Trak man fremad med den ene åre og skodde med den anden, vendte båden ”på en tallerken”. Disse manøvrer kunne gennemføres i alle de vindforhold, hvor det var forsvarligt at sejle med denne båd.

En lille robåd.

Figur 1. En lille robåd.

Tegning NPF.

Hvorfor kan det samme ikke gennemføres med Tilia? For at få et svar på dette spørgsmål kan man se på en skitse af en lille robåd, se fi­gur 1. Her antager vi, at længden i vandlinjen er L = 2,5 m og afstanden mel­lem årebladene lige­ledes er A = 2,5 m. Forholdet mellem de to stør­relser bliver derfor A/L = 1.Tilia.

Figur 2. Tilia.

Tegning NPF.Vi vil nu se på forholdene for Tilia, se figur 2.

Her er længden i vandlinjen 13,5 m. Det an­tages, at padlernes blade neddyppes i vandet i en afstand af 35 cm fra skibssiden. Idet båden spidser til mod enderne, kan man regne med en gennemsnitlig bredde af bå­den på 1,85 m. Her­ved får man forholdet (A/L) mellem vandlinje­længden (A) og afstanden mellem padler­ne i styr­bord side og bagbord side (L) til (2*0,35+1,85)/13,5 = 0,189.

Det drejene moment, som padlerne kan udø­ve, når der padles hver sin vej i hver sin side, er således un­der 1/5 af det moment, som kan op­nås i den lille robåd i figur 1, regnet i forhold til vandlinjelængden. Sam­tidig er den korte og brede båd lettere at vende end den lange og smalle båd. Dette er en del af forklaringen på, hvorfor det ikke er muligt at ”stagvende” med Tilia, når det blæser. Der er desuden hydro- og aerodyna­miske forhold, som spiller ind, men det kan tages op ved en senere lejlighed.

Hvad gør man så i praksis?

Her er der to mulige fremgangsmåder.

    1. Vi antager nu, at vinden kommer ind fra styrbord side, og at det ikke er muligt at sejle op mod vin­den og få den ind fra den anden side. I stedet drejer man af for vinden og sejler nu med vin­den. Man fort­sætter nu med at dreje indtil vinden kommer ind fra bagbord side. Det svarer til at kovende med et sejlskib. Metoden er let at gennemføre, men kræver megen plads.

    2. Vi antager nu igen, at vinden kommer ind fra styrbord, og at vendingen ikke kan gennemføres. Nu skoddes der i begge sider, således at skibet sejler baglæns. Samtidigt lægges roret over, hvorved fartøjet drejes således at vinden kommer ind fra den modsatte side. Så kan der atter padles fremad, og vinden kom­mer nu ind fra den ønskede side. Metoden er afprøvet under sejladsen på Nordborg Sø i 2015 og beskrevet i nyhedsbrev nr. 3 fra dette år. Denne fremgangs­måde kan gennemføres på væsentligt mindre plads sam­menlignet med den oven for beskrevne kovending.

Tilia.

Illustration fra artiklen i Nyhedsbrev nr. 3, 2015: Manøvreforsøg med Tilia

Tegning NPF.

Det kan anbefales, at de to metoder bliver indøvet under sommerens sejladser med Tilia, således at de kan indgå i ”værktøjskassen” til manøvrering af Tilia.

N. P. Fenger

2   1 min 23 sec. / går i stå (opgivet) og 20 m / 0, henviser til forsøgsdage: Fredag / lørdag

Opdateret: 2018-05-01 13:37:04.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.