Kalender

Sommerens åbningstider

Vi har ekstra åbent for gæster torsdage fra den 29. juni til den 24. august, alle dagene fra kl. 14 til kl. 17.

Tirsdage i perioden 13. juni til 29. august, vil der være en ekstra guide, ud over de normalt tilstedeværende, fra kl. 14 til kl. 17.
Tidsrummet fra kl. 17 til 21 varetages af de medlemmer der måtte være tilstede.

Resten af året er alle medlemmer, som sædvanligt,  velkomne tirsdage, hvor vi bl.a. arbejder med Loke og forskelligt håndværk,
der er måske allerede nogle der arbejder fra kl. 13.

Generalforsamlingen 6. marts 2023

Referat

1. Valg af dirigent

Karsten valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Stemmetællere: Anna Helene

 

2. Formandens beretning for 2022

2022 blev et lidt omskifteligt år i bestyrelsen, idet vi nåede at have 3 forskellige formænd m/k, først Kalle, så Charlotte og til sidst mig selv.
Det blev kun til en enkelt sommersejlads, der gik rigtig godt.
Men i november sejlede vi så en hel dag med SVT, svensk fjernsyn. De lavede optagelser til en ny serie, Sveriges Historie, meget lig den der blev lavet af DR om Danmarks historie.
Vores telte blev lejet ud et par gange, den ene gang til Katrinesminde Teglværk og så til Kulturnatten i Sønderborg, hvor vi også deltog med en stand.
I Holm blev der afholdt to kurser, et med plantefarvning og et med lanterne fremstilling og der er stemning for at afholde lignende kurser fremover.
I 2022 mistede vi et af vores medlemmer, Chresten Møller, der var med helt fra begyndelsen og var meget aktiv ved byggeriet, sejlaser og mange praktiske gøremål ved værftet.
I 2022 fik vi vores nye brændeovn, der passer perfekt til vores mødelokale. Tilløbet til faskinen der tager overfladevandet blev renset og ved porten blev der lavet en forhøjet kant, for at forhindre regnvand i at løbe ind i bygningen. Desuden er man ved at restaurere midterprøve-stykket, så det fortsat kan bruges til udstilling og Björkebåden bygges der fortsat videre på.
I år regner vi med at skifte en hasselgren i det forreste ribbestativ da det er blevet ormstukket.
Vi vil også have skiftet porten og belægningen ved indgangen skal skiftes til fliser, da den ikke er så god for dårligt gående og rollatorbrugere.
Til sidst en tak til de aktive der møder op hver uge, til rundviserne og til hjælperne der tog en tjans ved de ting vi afholdt og deltog i.

Jørn Anders Jørgensen
Beretningen blev godkendt

3. Fremlæggelse af regnskab

John fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 5.791 kr. Fordelt på 76.049 kr. i indtægter og udgifter på 70.268 kr. Balancen kan ses her.
Forslag til at sætte prisen op fra 200 kr./telt for selvhent og aflevering. Katrinesminde afleverer dem tørre og sammenpakkede.
Men det er Tordenskjolds soldater, som tager tjansen med dem, så det opfordres bestyrelsen at gøre noget ved.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4

Der skal vælges tre på ulige år. Ib, Kalle og Lis er valgt.

 

6. Valg af suppleant

Anna Helene og Stine er valgt.

 

7. Valg af revisor

Christian B. Hansen er valgt.

8. Fremlæggelse af budget og kontingent for 2024

John fremlagde budget med forventede indtægter på 39.000 kr, udgifter på 61.030 kr. og dermed et forventet underskud på 22.030 kr. Da vores bankbeholdning er 158.256 kr mener vi budgettet er acceptabelt.
Kontingent foreslås fastholdt på 150 kr.
Dette blev godkendt.
Der blev henstillet til, at bestyrelsen arbejder med at nedbringe omkostningerne til belægningen.
Stine har gamle herregårdssten, som vi må få.

9. Eventuelt

Stine vi gerne undersøge om det er muligt at lave nålebindings kurser mm i FOF regi – så oplysningerne om vores aktiviteter kommer videre ud.
Påskeudstillingen eksisterer ikke længere, bestyrelsen diskuterer, om der skal være åbent nogle dage i påsken.

Tak til alle for god ro og orden under generalforsamlingen og til Karsten for at holde den.
Deltagelse af 18 medlemmer.

Referent: Åse Ditlefsen Ferrão

 

Set & Sket

Foredragslokalet

I vore to montre med kopier af genstande fra Hjortspringfundet, er der monteret ny belysning som giver en mere ensartet oplysning af genstandene.

 

Midterstykket

Midterstykke under genopbygning.

Januar. Midterstykket er ved at blive samlet. Plankerne er færdigsyet og ribbestativerne er ved at blive bundet fast til klamperne. Svøbet, hasselgrenen, klemmes ind til klamperne med en specialfremstillet spændetang. Den er oprindeligt fremstillet til at klemme bordene sammen, under nitning, på Loke, men den er også velegnet til det viste formål.

Vores bestående sysnor var ikke lang nok, så der
blev fremstillet endnu en længde.
Når snoren er spundet, bør den strækkes, og det har
vi gjort over Tilias horn med en vægt (en kædetalje)
i spanden.
 
Stativet til mellemstykket er ved at blive malet, svenskrød.
Stativet til mellemstykket er ved at blive malet, svenskrød.